Teach You To Identify Which Is A Fake Dapp

Teach You To Identify Which Is A Fake Dapp, The definition of the messy Dapp on the Internet, what runs on the blockchain, and what can’t be closed is too difficult to understand.

>>Get Your Lucky Bitcoin/Ethereum Bonus<<

Let’s define it from another angle. Dapp is “data + algorithm”, as long as you distinguish between what the data is and what the algorithm is, you can define a Dapp. The essence of the blockchain is to change the originally disordered data (transaction) into ordered data through a specific algorithm, and become irreversible data. Dapp also uses specific algorithms (transactions), through the blockchain itself algorithm, and then with Dapp’s algorithm to get some more specific data than the block data.

Dir léiert Iech z’identifizéieren Wat ass e Fake Dapp, d’Definitioun vun der messy Dapp op dem Internet, wat op de Blockbunnen läuft, an wat kann net zougemaach ginn ass ze schwéier ze verstoen. Loosse mer et an engem anere Winkel definéieren. Dapp ass “data + algorithm”, sou laang du tëschent d’Daten an de Algorithmus ënnerscheet, Dir kënnt e Dapp definéieren. D’Essenz vum Blockech ass d’ursprénglech geuerdnette Donnée (Transaktioun) an bestellten Daten duerch e spezifeschen Algorithmus z’änneren an irreversibel Daten ze ginn. Dapp benotzt och speziell Algorithmen (Transaktiounen), duerch den Blockechain selwer Algorithmus, an dann mat dem Dapp Algorithmus fir méi spezifësch Daten wéi d’Blockendaten ze kréien.